Advies of bestellen via telefoon?Bel direct 088 435 66 88
Servicesets.com | Handelsbureau Exclusiva BV

Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopovereenkomsten en diensten tussen ons en onze afnemers en zijn bindend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Offertes

De offertes zijn vrijblijvend, de opgegeven levertijd wordt naar beste weten zoveel mogelijk nagekomen. Overschrijding van de opgegeven levertijd ontlast de afnemer niet van de verplichtingen uit de overeenkomst.

Prijzen

Wij zijn gerechtigd overeengekomen prijzen te verhogen, indien de gerede producten van onze leverancier de prijzen na onze bevestiging worden verhoogd, of indien bepaalde door ons benodigde grondstoffen, welke gewoonlijk ter plaatse verkrijgbaar zijn, dit ten tijde van de uitvoering niet zijn en van elders aangevoerd moeten worden.

Betaling

Betaling dient plaats te vinden voorafgaand aan de levering tot het op de factuur vermelde bedrag zonder aftrek van enige korting.

Vervoer

Het vervoer van goederen geschiedt steeds voor risico van onze afnemer. Tenzij een zending beneden de €200, – ex B.T.W. is, geschiedt het vervoer franco.

Levering

De goederen worden geacht geleverd te zijn, indien deze op het door afnemer aangegeven adres zijn aangeboden. Indien de afnemer met enige betaling achter is, zijn wij gerechtigd de nog lopende transacties te annuleren of later uit te leveren, dit naar eigen inzicht van de verkoper.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven ons eigendom, totdat de afnemer al hetgeen hij op de grond van de door ons gedane leveringen aan ons heeft voldaan.

Overmacht

Ingeval wij door overmacht worden verhinderd de overeenkomst uit te voeren, dan wel deze daardoor kostbaarder of bezwaarlijker wordt gemaakt hebben wij het recht om zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, naar onze keus zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn. Onder overmacht wordt verstaan alle buiten onze controle liggende gebeurtenissen.

Reclames

Reclames komen niet in aanmerking, tenzij bij ons schriftelijk binnengekomen binnen tien dagen na ontvangt van de zending.

Emballages

Retourzendingen van ledige emballage is voor rekening van de koper.

Geschillen

Geschillen, die rijzen met onze afnemers van welke aard ook, zullen ook worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij wij er de voorkeur aan geven de rechtens aangewezen rechter te benaderen. Te allen tijde is het Nederlandse recht van toepassing.

Download hier de complete leveringsvoorwaarden.